2020 szeptemberében indult útjára a Poly-Universe (Poliuniverzum) in Teacher Training Education (PUNTE) projekt, amit az Európai Unió Stratégiai Partnerségek pályázati keretrendszere támogatott. A projekt célja olyan innovatív, transzdiszciplináris pedagógiai módszer kifejlesztése, amely elsősorban a Poliuniverzumhoz, ehhez a forradalmi edukációs eszközhöz kapcsolódik. A PUNTE Módszertani Kézikönyvvel egy olyan tanulmánykötetet tart kezében az olvasó, ami a teljességre való törekvés jegyében mutatja be a Poliuniverzum készlet tanárképzésben való bevezetésének és alkalmazásának lehetőségeit.

Maga a Poliuniverzum születése egy alapvetően művészeti indíttatású koncepció eredménye, amely azonban az esztétikai aspektusok mellett új távlatokat nyitott először a matematika, majd más tudományágak oktatásában is. Mára elmondhatjuk, hogy a Poliuniverzum számos általános és középiskolában a mindennapok részévé vált. Jelen kötet célja, hogy ennek a mindennapos gyakorlatnak a tanárképzésbe való beemelését, a módszertani alapoknak a tanárjelöltek számára való átadását elősegítse.

A kötet négy nagyobb és két kisebb fejezetre oszlik. Az első fejezetben azokkal a tanulási-oktatási stratégiákkal és elméletekkel ismerkedhet meg az olvasó, amelyek masszív alapot adnak a Poliuniverzum gyakorlati bevezetéséhez. A kutatásalapú tanuláselmélettől a térbeli képességek vizsgálatáig, a problémamegoldás alapteóriáitól a tanulási folyamattal kapcsolatos pszichológiai elvekig – mint az elköteleződés és a motiváció – a szükséges elméleti háttér különböző aspektusait taglalja ez a fejezet.

A második fejezet a művészet alapú oktatás és tanulás gyökereihez visszanyúlva mutatja be azt, hogy a szimmetria, a dimenzió, a transzformációk művészeti irányultságú megközelítése milyen hihetetlen pluszt adhat a tisztán geometriai, matematika alapú oktatáshoz. Ennek megértéséhez a fejezet a XX. század konkrét, illetve konstruktív művészeti irányzatainak kezdeteihez röpíti vissza az olvasót, de a történeti áttekintés máig tartó hatását, illetve specifikusan a Poliuniverzum használatában megjelenő művészeti erőt és lehetőségeket is részletesen taglalja.

A harmadik fejezet a módszertani alapokba enged betekintést. A kooperatív tanulási stratégiák, a kreativitás különböző szintű megjelenési formái, illetve a kreativitást ösztönző holisztikus megközelítések újabb és újabb lehetőségeket mutatnak föl a Poliuniverzum módszertanilag megalapozott használatához.

A negyedik, ötödik és hatodik fejezet a praktikum oldaláról közelíti meg a Poliuniverzum módszertanát. Itt kapunk választ arra, hogy hol, hogyan és milyen kontextusban lehet és érdemes használnunk az eszközt az oktató-nevelő munka során. A jó gyakorlatok a matematika mellett más tudományterületekre is kiterjednek, tovább erősítve a Poliuniverzum alapú tanítás interdiszciplináris jellegét. Végül a hatodik fejezetben – a XXI. század igényeihez igazodva – a Poliuniverzum elektronikus tanulási környezethez adaptált verziójának módszertani és kurrikuláris vetületeiről olvashatunk.

A kötet tehát a Poliuniverzum módszertani és elméleti aspektusainak széles horizontját vetíti elénk. A szerzők, illetve a kötet mögött álló projekt résztvevői remélik, hogy a könyv biztos elméleti alapot, és praktikus, a tanárképzésben alkalmazható tudást közvetít a befogadóknak.

Könyv letöltése (magyar)